СЛУЖБА ПО
ТРУДОВА МЕДИЦИНА
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД "C"
Услуги
"ЕКО БИО ТД" ЕООД предлага цялостно обслужване, съобразено с изискванията на българското и европейскито законодателство, и с индивидуалните потребности на клиента в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
Според нуждите на Вашата компания, Екобио ТД извършва консултации, подготовка за сертификация и внедряване на системи, съобразно европейските стандарти.
За по-пълно обслужване, ориентирано към специфичните потребности на Вашия бизнес, фирмата предлага професионални комплексни решения по всички въпроси свързани със здравословните и безопасни условия на труд, трудова медицина, хигиена на труда и безопасност на храните.
Дейността на "Еко Био ТД" ЕООД включва
I. ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ СТМ
- Консултации от специалисти СТМ (съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008 г.);
- Участие в дейността на Комитета или Групата по условия на труд (КУТ/ГУТ);
- Разработване на програми по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа (съгласно ЗЗБУТ чл. 25а т. 5 от 2007 г.);
- Консултации относно средствата за колективна и лична защита (ЛПС);
- Участие в разработването на инструкции за осигуряване на безопасност и здраве при работа;
- Участие в разследването на трудови злополуки и професионални заболявания.
II. ИЗГОТВЯНЕ ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА
- Оценка на работните процеси, оборудването, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда;
- Изработване на карти за оценка на риска на работните места;
- Разработване на програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол (превенция) на риска;
- Разработване на препоръки относно преустройството на работните места и организацията на труда в съответствие с получените данни от измерванията на факторите на работната среда;
- Разработване на физиологични режими на труд и почивка, спомагащи за запазване на здравето и работоспособността на работещите;
III. ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
- Консултации относно вида на задължителните профилактични медицински прегледи на работещите, честота на провеждането им съгласно нормативните изисквания;
- Организация на необходимите медицински прегледи ;
- По желание от страна на Работодателя могат да бъдат организирани и допълнителни (незадължителни) лабораторни изследвания и прегледи при: Офталмолог, УНГ, Невролог, Кардиолог, Гинеколог, Психолог, Пулмолог, Ортопед;
- Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата им, както и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания;
- Изготвяне и съхранение на електронни здравни досиета (50 години);
- Анализ на здравното състояние на работещите;
- Анализ на временната нетрудоспособност на база копия от болничните листа за 12 месеца назад;
- Определяне годността на работещите да изпълняват дадения вид работа съгласно чл. 11 ал. 2 т. 4 от Наредба № 3 на МЗ за СТМ.
IV. ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ И ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
Консултации, както и по желание на Работодателя организиране на измервания от Акредитиран орган за контрол, които се заплащат отделно:
- Електробезопасност - Импеданс на контура "Фаза – защитен проводник", Съпротивление на защитни заземителни инсталации, Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации, Съпротивление на изолация и други;
- Фактори на работната среда – Осветление, Шум, Микроклимат, Прах, Вентилация и други.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
- Списък на работещите, подлежащи на обслужване (всички на трудов, граждански или договор за управление), включващ трите имена, точната длъжност и дата на раждане, подписан и подпечатан от управителя на фирмата;
- Длъжностна характеристика за всяка длъжност (при необходимост предлагаме консултации за изготвянето им);
- Фирмен печат и подпис на упълномощено лице.