СЛУЖБА ПО
ТРУДОВА МЕДИЦИНА
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД "C"
Закон и наредби
 • НАРЕДБА № 1 от 7.07.1987 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води.
 • НАРЕДБА № 1от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
 • НАРЕДБА № 2 от 19.05.1998 г. за управлението на фонд "Условия на труд" към Министерството на труда и социалната политика.
 • НАРЕДБА № 2 ОТ 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
 • НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
 • НАРЕДБА № 3 от 11.05.1993 г. за реда и изискванията за определяне правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия
 • НАРЕДБА № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
 • НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
 • НАРЕДБА № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
 • НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
 • НАРЕДБА № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
 • НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
 • НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
 • НАРЕДБА № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
 • НАРЕДБА № 4 за работите, които са забранени за лица от 15- до 18-годишна възраст
 • НАРЕДБА № 4 от 02.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.
 • НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
 • НАРЕДБА № 4 от 2004 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането
 • НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
 • НАРЕДБА № 4 от 2004 г. за видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.7, ал.1, т.2 от Закона за защита срещу дискриминацията
 • НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
 • НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците,боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда
 • НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
 • НАРЕДБА № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
 • НАРЕДБА № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина
 • НАРЕДБА № 7 от 08.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите
 • НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
 • НАРЕДБА № 7 от 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени
 • НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
 • НАРЕДБА № 8 от 14.09.1987 г. за проучване на авариите в строителството
 • НАРЕДБА № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
 • НАРЕДБА № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби
 • НАРЕДБА № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици.
 • НАРЕДБА № 8 за хигиенните изисквания към работните места за работа с видеодисплеи
 • НАРЕДБА № 8 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
 • НАРЕДБА № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
 • НАРЕДБА № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване нa безопасността и опазване здравето на работещите в мините
 • НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи
 • НАРЕДБА № 9 от 28.05.1994 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебната дейност на учениците.
 • НАРЕДБА № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране
 • НАРЕДБА № 10 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
 • НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
 • НАРЕДБА № 11 oт 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
 • НАРЕДБА № 11 от 02.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените за почивка на бременните жени.
 • НАРЕДБА № 11 от 1993 год. за специалното работно облекло и предпазните средства
 • НАРЕДБА № 11 от 2005 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
 • НАРЕДБА № 12 oт 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили
 • НАРЕДБА № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
 • НАРЕДБА № 13 от 24.07.1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда.
 • НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
 • НАРЕДБА № 14 от 7.08.1998 г. за службите по трудова медицина
 • НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
 • НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
 • НАРЕДБА № 19 от 2003 г. за санитарно-хигиенни изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
 • НАРЕДБА № 20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
 • НАРЕДБА № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация - 2006 г.
 • НАРЕДБА № 23 за съобщаването, регистрирането и отчитането на професионалните заболявания
 • НАРЕДБА № 24 от 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства
 • НАРЕДБА № 24 от 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките
 • НАРЕДБА № 49 за изкуствено осветление на сградите
 • НАРЕДБА № 50 от 28.12,2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт
 • НАРЕДБА № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал
 • НАРЕДБА № I-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
 • НАРЕДБА за безплатно работно и униформено облекло
 • НАРЕДБА за договаряне на работната заплата
 • НАРЕДБА за допълнителните и други трудови възнаграждения
 • НАРЕДБА за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
 • НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак
 • НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци
 • НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране
 • НАРЕДБА за комплексно оценяване условията на труд
 • НАРЕДБА за медицинската експертиза на работоспособността
 • НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
 • НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
 • НАРЕДБА за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
 • НАРЕДБА за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
 • НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
 • НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
 • НАРЕДБА за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване
 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
 • НАРЕДБА за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи
 • НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж
 • НАРЕДБА за трудоустрояване
 • НАРЕДБА за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения
 • НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.
 • НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
 • НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори и други.