СЛУЖБА ПО
ТРУДОВА МЕДИЦИНА
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД "C"
Контакти
Централен офис:
гр. Плевен
ул."Цар Борис ІІІ"№73; ет. 3

тел.: 064/ 982 522
моб.: 0887 555 488
повече
Услуги
"ЕКО БИО ТД" ЕООД предлага цялостно обслужване, съобразено с изискванията на българското и европейскито законодателство, и с индивидуалните потребности на клиента в областта на...
повече
Кои сме ние!
Екобио-ТД ЕООД е модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал фирма, предлагаща съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични открития...
повече
Орган за контрол от вид "C"
СТМ "ЕКО БИО ТД" ЕООД разполага със собствена лаборатория за измервания на  физични фактори на работната среда за извършване на необходимите измервания на прах и химични фактори в съответствие с всички нормативни документи.
Сертификати и Протоколи за годност на обекта или работното място.
Контролът се извършва по БДС на базата на актуални стандартизирани методики и с уреди, калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания.
Измерванията на факторите на работната среда, във връзка с чл. 10 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска са следните:
- Измерване стойностите на микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
- Измерване осветеност;
- Измерване Импеданса “Zs” на контура “Фаза-защитен проводник” и др;
- Измерване на шум;