СЛУЖБА ПО
ТРУДОВА МЕДИЦИНА
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД "C"
Контакти
Централен офис:
гр. Плевен
ул."Цар Борис ІІІ"№73; ет. 3

тел.: 064/ 982 522
моб.: 0887 555 488
повече
Услуги
Ние сме модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал фирма, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични откритияхраните.
повече
Кои сме ние!
Ние сме модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал фирма, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични откритияхраните.
повече
Орган за контрол от вид "C"
СТМ "ЕКО БИО ВД" ЕООД разполага със собствена лаборатория за измервания на  физични фактори на работната среда за извършване на необходимите измервания на прах и химични фактори в съответствие с всички нормативни документи.
Сертификати и Протоколи за годност на обекта или работното място.
Контролът се извършва по БДС на базата на актуални стандартизирани методики и с уреди, калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания.
Измерванията на факторите на работната среда, във връзка с чл. 10 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска са следните:
- Измерване стойностите на микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
- Измерване осветеност;
- Измерване Импеданса “Zs” на контура “Фаза-защитен проводник” и др;
- Измерване на шум;